Beskæftigelse af udsatte ledige

Ledige kan komme i virksomhedspraktik eller løntilskud i socialøkonomiske virksomheder på samme måde som i andre virksomheder.

Jobcenteret (eller anden aktør) træffer afgørelser om hvilke tilbud, den ledige skal have.
Der kan indhentes nærmere information om reglerne i jobcentrene. Her følger en kort beskrivelse af hovedtrækkene af indholdet af rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet.

Rimelighedskravet

Rimelighedskravet gælder for personer i virksomhedspraktik og løntilskud. Det gælder således ikke for eksempelvis personer, der er ansat i et fleksjob.

Ifølge rimelighedskravet skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.

Antallet af personer i virksomhedspraktik (herunder nytteindsats) og antallet af ansatte med løntilskud må således maksimalt udgøre:

  • 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, og herudover 
  • 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Midlertidig forsøgsordning - fravigelse af rimelighedskravet

De lokale beskæftigelsesråd i kommunen kan fravige rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskudsjob (skånejob).
Det er kommunen, der skal udarbejde ansøgningen herom til det lokale beskæftigelsesråd. Dette sker på baggrund af en redegørelse fra virksomheden, hvor det skal fremgå, at ansættelsen kan medvirke til, at den pågældende kan opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forsøget løber til udgangen af 2015.

Jobcenteret har desuden mulighed for at fravige rimelighedskravet for førtidspensionister hos offentlige arbejdsgivere, når jobbet kan medvirke til, at personen opnår eller fastholder beskæftigelse.
Dette sker efter ansøgning fra virksomheden. Ved offentlige arbejdsgivere forstås i denne sammenhæng blandt andet organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Merbeskæftigelseskravet

Merbeskæftigelseskravet gælder alene for løntilskudsansættelser. Ifølge denne bestemmelse skal etablering af et løntilskudsjob medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos en arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse.

For de nærmere regler om løntilskudsansættelser og herunder om merbeskæftigelseskravet kan henvises til

Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning om løntilskud

Sidst opdateret 31/03 2015